ŚWIAT ORI sklep medyczny, zielarnia, wypożyczalnia

Jarocin, ul. Wrocławska 49A
tel.: (62) 505 22 89
Jarocin, ul. Wolności 7
tel.: 791 165 105
Gostyń, ul. Wincentego Witosa 12
tel: 790 509 554

Regulamin strony

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.10.2016 r.

Sklep medyczny Świat ORI nazwa firmy Maciej Wasik, Agnieszka Dudzińska NIP: 7822366883 z siedzibą w Jarocinie, 62-200, ul. Wrocławska 49A, zwany dalej Świat Ori prowadzi sprzedaż detaliczną wysokiej klasy elektrycznych wózków i skuterów dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz bogatej gamy akcesoriów i wyposażenia, w tym mebli rehabilitacyjnych.

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie po pisemnym potwierdzeniu w postaci wiadomości e-mail, listu bądź pisma dostarczonego osobiście lub w siedzibie firmy. Złożone zamówienie jest każdorazowo potwierdzane przez pracownika firmy Świat Ori w celu weryfikacji i/lub potwierdzenia konfiguracji.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Świat Ori są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być:

odebrana osobiście w siedzibie firmy Świat Ori w Jarocinie, 62-200, ul. Wrocławska 49A,
dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
dostarczona pocztą tradycyjną na podany przez Klienta adres.
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy Świat Ori w Jarocinie, 62-200, ul. Wrocławska 49A.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Świat Ori dotycząca zakupu danego produktu z oferty Świat Ori ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Świat Ori jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w siedzibie Świat Ori w Jarocinie, 62-200 ul. Wrocławska 49 A.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Świat Ori produkt, w tym za koszty dostawy jeżeli taki został ustalony, nie później niż w terminie wynikającym z terminu płatności określonego na fakturze i zgodnie z warunkami tam ustalonymi:

zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Świat Ori w Jarocinie, 62-200, ul. Wrocławska 49A,
zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu pod wskazanym przez Klienta adresie a indywidualnie ustalonych warunkach,
przelewem – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Świat Ori., zamówienie jest przekazywane do realizacji,
raty w systemie Santander – usługa za pośrednictwem firmy Santander.
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Świat Ori, Świat Ori zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wystąpią okoliczności niezależne od Świat Ori, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany po ich zaistnieniu. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje na karcie gwarancyjnej, określającej szczegółowe warunki realizacji gwarancji. W przypadku wątpliwości technicznych oraz konieczności obsługi serwisowej Klient kontaktuje sie z Świat Ori:

telefonicznie pod nr tel. 509 554 300
wysyłając e-mail na adres swiat.ori@hotmail.com z opisem zaistniałej sytuacji,
listem poleconym na adres Świat Ori w Jarocinie, 62-200, ul. Wrocławska 49A z opisem zaistniałej sytuacji,
osobiście w siedzibie firmy Świat Ori w Jarocinie, 62-200, ul. Wrocławska 49A4.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu złożenia reklamacji zostaną podane podczas przyjmowania zgłoszenia. Podany zostanie również adres dostarczenia produktu do Punktu Serwisowego. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Świat Ori. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa.
Świat Ori odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Świat Ori rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Świat Ori nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Świat Ori. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta;
w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Świat Ori nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą lienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Świat Ori
Jarocin 62-200,

ul. Wrocławska 49A

Ja …………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty/faktury ……………………………………………………………………………….. Data zawarcia umowy to …………………………………………., data odbioru …………………………………………………
Imię i nazwisko ……………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………..
Data …………………………………………………………………………

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Świat Ori i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@swiat-ori.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Świat Ori dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do Świat Ori w Jarocinie, 62-200, ul. Wrocławska 49A , na swój koszt.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Świat Ori nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Podane przez Klientów dane osobowe Świat Ori zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient dokonujący zakupu w Świat Ori wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail również w celu przesłania wiadomości newsletter.

Świat Ori może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Świat Ori, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Świat Ori zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Świat Ori będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.